lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

สรุปแนวข้อสอบกรมเจ้าท่า **ฉบับแก้ไข ปี 2561**

#แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมเจ้าท่า

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมเจ้าท่า

3 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน

4 ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน งบประมาณ

5 เเนวข้อสอบตรวจสอบการเงินเเละบัญชีปฎิบัติการ

6 แนวข้อสอบการวิเคราะห์และจัดทำ

7 แนวข้อสอบการเงินและบัญชี

8 แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น

9 แนวข้อสอบหลักการบัญชี

10 แนวข้อสอบนักวิชาการการเงินและบัญชี

11 การเตรียมตัวสอบภาค ค. กรมเจ้าท่า

mp3 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

#แนวข้อสอบนายช่างกลเรือปฏิบัติการ กรมเจ้าท่า

1) ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า

2) แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมเจ้าท่า

3) ถาม – ตอบ พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456

4) พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481

5) สรุปพระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ.2522

6) แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

7) แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

8) แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกา บ้านเมืองที่ดี 2546 ชุด 2

9) ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ

10) การบริหารงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักกล

11) ความรู้พื้นฐานทางด้านช่างเครื่องกล

12) แนวข้อสอบช่างเครื่องกล

 

#แนวข้อสอบกะลาสี กรมเจ้าท่า

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมเจ้าท่า

3 ถาม – ตอบ พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456

4 พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481

5 สรุปพระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ.2522

6 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

8 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกา บ้านเมืองที่ดี 2546 ชุด 2

9 ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ

10 แนวข้อสอบช่างเครื่องกล

11 การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมเจ้าท่า

 

#แนวข้อสอบ นายท้ายเรือกลทะเล กรมเจ้าท่า

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมเจ้าท่า

3 ถาม – ตอบ พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456

4 พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481

5 สรุปพระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ.2522

6 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

8 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกา บ้านเมืองที่ดี 2546 ชุด 2

9 ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ

10 การบริหารงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักกล

11 ความรู้พื้นฐานทางด้านช่างเครื่องกล

12 แนวข้อสอบช่างเครื่องกล

 

#แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมเจ้าท่า

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมเจ้าท่า

3 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

4 แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย

5 ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

7 หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

8 การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์

9 แนวข้อสอบระบบการสื่อสารข้อมูล

10 ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

11 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์  ชุด 1

12 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์  ชุด 2

13 การเตรียมตัวสอบภาค ค. กรมเจ้าท่า

 

#แนวข้อสอบนายประจำเรือฝ่ายช่างกล กรมเจ้าท่า

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมเจ้าท่า

3 ถาม – ตอบ พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456

4 พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481

5 สรุปพระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ.2522

6 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

8 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกา บ้านเมืองที่ดี 2546 ชุด 2

9 ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ

10 การบริหารงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักกล

11 ความรู้พื้นฐานทางด้านช่างเครื่องกล

12 แนวข้อสอบช่างเครื่องกล

 

#แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ กรมเจ้าท่า

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมเจ้าท่า

3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแผนที่

4 การออกแบบสถาปัตยกรรม(ถาม-ตอบ)

5 ความรู้เกี่ยวกับงานโยธา

6 แนวข้อสอบการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

7 ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจ และการเขียนแบบ

8 แนวข้อสอบการเขียนแบบและการวิเคราะห์โครงสร้าง

9 แนวข้อสอบเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

10 แนวข้อสอบงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม

11 แนวข้อสอบงานด้านโยธา

 

#แนวข้อสอบวิศวกรเครื่องกล กรมเจ้าท่า

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมเจ้าท่า

3 กลศาสตร์ของไหล

4 การออกแบบเครื่องจักรกล ( Machine Design )

5 เทอร์โมไดนามิกส์  Thermodynamics

6 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Economics)

7 ถาม- ตอบ เรื่องวิศวกรรมยานยนต์

8 ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล

9 แนวข้อสอบวิศวเครื่องกล

10 ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ

 

#แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมเจ้าท่า

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมเจ้าท่า

3 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน

4 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

6 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม

7 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ

8 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ ชุด1

9 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ ชุด2

10 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ

11 ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ

 

#แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมเจ้าท่า

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมเจ้าท่า

3 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน

4 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

6 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม

7 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

8 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

9 การบริหารทรัพยากรบุคคล

10 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 1

11 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 2

12 ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ

 

#แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ กรมเจ้าท่า

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมเจ้าท่า

3 ถาม – ตอบ พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456

4 พระราชบัญญัติเรือโดนกัน

5 พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481

6 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน

7 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

8 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

9 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

10 ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ

 

#แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ กรมเจ้าท่า

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมเจ้าท่า

3 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA

4 แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหาภาค

5 แนวข้อสอบการบริหารและการจัดการ

6 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน

7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ 2550

8 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

9 แนวข้อสอบคำนวณสถิติเบื้องต้น

10 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

11 ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ

 

#แนวข้อสอบวิศวกร (ด้านไฟฟ้า) กรมเจ้าท่า

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมเจ้าท่า

3 การติดตั้งระบบไฟฟ้า Electrical installation

4 ความรู้พื้นฐานเรื่องมอเตอร์ไฟฟ้า _ Electrical motor 

5 ความรู้เรื่องไฟฟ้าสื่อสาร Electrical Communication

6 ระบบไฟฟ้ากำลัง (Electric Power System)

7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า

8 แนวข้อสอบวิศวกรไฟฟ้า

9 ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ 

 

#แนวข้อสอบวิศวกรปฏิบัติการ กรมเจ้าท่า

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมเจ้าท่า

3 แนวข้อสอบการควบคุม การบริหารงานก่อสร้าง

4 การบริหารงานก่อสร้าง

5 เก็งแนวข้อสอบวิศวกรโยธา

6 ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจและการเขียนแบบ

7 ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา

8 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

9 ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ

 

#แนวข้อสอบนายช่างขุดลอก กรมเจ้าท่า

1. ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า

2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมเจ้าท่า

3. ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ.2553

4. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

5. สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560

6. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

7. ความรู้เรื่องการประสานงาน

8. คำศัพท์เกี่ยวกับการเดินเรือ

9. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือช่าง

10. แนวข้อสอบความถนัดทางช่าง

11. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

MP3-เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

#แนวข้อสอบพนักงานขนส่ง กรมเจ้าท่า

1. ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า

2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมเจ้าท่า

3. ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ.2553

4. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

5. สรุปและแนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

6. แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกา บ้านเมืองที่ดี 2546 ชุด 2

7. สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560

8. ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

9. ถาม - ตอบ ความรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ

10. การสื่อสารและการประสานงาน

11. การคิดแบบมีวิจารณญาณ Critical Thinking

12. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

MP3-เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

#แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ กรมเจ้าท่า

1. ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า

2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมเจ้าท่า

3. ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ.2553

4. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

5. สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560

6. หลักการประชาสัมพันธ์

7. การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

8. ความรู้ด้านงานประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร

9. หลักการและทฤษฎีการติดต่อสื่อสาร

10. การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์

11. แนวข้อสอบความรู้ด้านงานประชาสัมพันธ์

12. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

MP3-P024 - แนวข้อสอบ  ประชาสัมพันธ์  ชุดที่ 1 

ติดตามข่าวการสอบได้ที่
*****ผลงานลูกค้าที่สอบได้*****

 

สนใจ#แนวข้อสอบกรมเจ้าท่า ทุกตำแหน่ง ติดต่อที่

โทร : 0933748678 

Line : lineoil_oil

email: linksob.kruoil@gmail.com

@line : http://line.me/ti/p/AuiCtNlzpD

** ข้อสอบมี 3 แบบ **
1. ไฟล์ PDF ชุดละ 399 บาท (ได้รับภายในวันที่สั่งซื้อ รวดเร็วทันใจ)

2. หนังสือ+VCD ราคา 699 บาท (ส่งฟรี ems พร้อม VCD บรรยายต่างๆ)

3. ชุดติว VCD + หนังสือ ราคา 1500 บาท (VCD ครอบคุมในหนังสือที่สอบ)

>>มีสรุปเนื้อหาทั้งหมด และรวบรวมแนวข้อสอบเด็ดๆ จำนวน 200-250 หน้า<<

โปรดระวังพวกซื้อไปขายต่อ ข้อมูลจะไม่อัพเดต        

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ  

- เลขที่บัญชี 619-2-17391-2 ธ.กสิกรไทย
ประเภท ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี กฤษฎาพร  เหมวันต์

- เลขที่บัญชี 985-4-43385-4 ธ.กรุงไทย
ประเภท ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี กฤษฎาพร  เหมวันต์

- เลขที่บัญชี 793-273975-1 ธ.ไทยพาณิชย์
ประเภท ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี กฤษฎาพร  เหมวันต์

- เลขที่บัญชี 546-7-32730-9 ธ.กรุงเทพ
ประเภท ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี กฤษฎาพร  เหมวันต์

โอนเงินแล้วแจ้ง

-หลักฐานการโอน (หรือยอดโอน เวลาโอน)

-แบบไฟล์: แจ้งเมลล์ และยืนยันแนวข้อสอบที่สั่ง

-แบบหนังสือ/ชุดติว : แจ้งชื่อ ที่อยู่ ให้ชัดเจน และยืนยันหนังสือที่สั่ง

Line ID :  lineoil_oil

#รวมแนวข้อสอบที่ออกบ่อย #แนวข้อสอบแนะนำ #แนวข้อสอบงานดีๆ #สุดยอดแนวข้อสอบ By : http://www.รวมแนวข้อสอบไทย.com

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

แนวข้อสอบกระทรวงกลาโหม [365]
คู่มือสอบ รัฐวิสาหกิจ [306]

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม1,086,107 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด811,102 ครั้ง
เปิดร้าน3 ส.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท18 ก.ค. 2561

Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก